Agenda Forum Wyzwania IT 2016

Rejestracja
 • 08.45 – 09.45
  Rejestracja
Sesja plenarna - Sala Warszawa
 • 09.45 – 10.55
  Accelerating next. Winning strategies for digital transformation
  Welcome by Sabine Sauter, Managing Director Hewlett Packard Enterprise Polska
 • 09.45 – 10.55
  Intel and Hewlett Packard Enterprise - Inspiring the next generation of innovation
  Simon Holland, HPE EMEA Account Manager, Intel
 • 10.00 – 10.55
  Obecnie przedsiębiorstwa i rządy muszą stawić czoła bezprecedensowej presji spowodowanej czynnikami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Niezależnie od tego, czy Państwa firma jest pionierem technologicznym czy przedsiębiorstwem o ugruntowanej pozycji na rynku, pomożemy ocenić potencjał świata cyfrowego oraz doradzimy, jak szybko osiągać korzyści.
 • 10.00 – 10.55
  Infrastruktura złożona z komponentów - szybsze działanie
  David Chalmers, Enterprise Group Chief Technologist Hewlett Packard, EMEA
  Jaka przyszłość czeka hybrydowy świat? Jak przedsiębiorstwa i pionierzy technologiczni mogą przygotować się na niepewną przyszłość w ciągle zmieniającym się świecie? Przeanalizujemy innowacje technologiczne, których możemy oczekiwać w przyszłości, oraz to, w którą stronę może pójść nasza branża w najbliższych latach.
 • 10.55 – 11.30
  L3D oznacza równowagę pomiędzy błyskawiczną ewolucją sposobu korzystania z rozwiązań cyfrowych przez społeczeństwo a zdolnością przedsiębiorstw do dostosowania swoich systemów do transformacji cyfrowej w celu poprawy jakości obsługi klienta. L3D obejmuje trzy fazy: przywództwo w zakresie innowacji, integracji i wdrażania.
Przerwa kawowa i podział na dwie równoległe sesje
 • 11.30 – 12.00
  Przerwa kawowa i podział na dwie równoległe sesje
Transform to a Hybrid Infrastructure - Sala Barcelona
Przerwa kawowa – lekki lunch
 • 14.00 – 14.40
  Przerwa kawowa – lekki lunch
Protect Your Digital Enterprise - Sala Paryż
 • 12.00 – 12.30
  Bezpieczeństwo z wyboru czy konieczności. Jak ustalić granice?
  Bezpieczeństwo jest przez człowieka rozumiane intuicyjnie jako brak widocznych zagrożeń. Wiele zagrożeń jest skutkiem braku świadomości w ocenie bezpieczeństwa firmy. Czy mamy świadomość na jakie zagrożenia narażona jest firma? Czy możemy zasymulować model doskonały? Czy każdy aspekt bezpieczeństwa jest równie ważny?
 • 12.30 – 13.00
  Czy można w pełni zabezpieczyć się przed cyberatakami?
  Kto i w jaki sposób zagraża naszym kluczowym danym w cyfrowym świecie? Jak w dobie codziennych doniesień o atakach hakerów zabezpieczać się i przed czym bronić? Czego należy się spodziewać dziś, jutro czy w za rok w kontekście bezpieczeństwa ? Czy cyfrowy atak może grozić mojej organizacji? W trakcie sesji odpowiemy na te i inne pytania, które wciąż nurtują osoby podejmujące decyzje w obszarze IT.
 • 13.00 – 13.30
  Czy wiesz, co w tej chwili robią Twoje dane? Kontrola za pomocą systemów DLP
  Informacja to najcenniejszy zasób firmy. Istnieje wiele sposobów ochrony danych, ale tylko jeden z nich gwarantuje bezpieczeństwo i kontrolę na przestrzeni całego cyklu życia informacji – od momentu jej utworzenia poprzez przetwarzanie, archiwizację aż do bezpiecznego usunięcia. Data Loss Prevention to technologia, która pozwala w łatwy sposób sklasyfikować dane przetwarzane w Twojej firmie, a następnie zastosować odpowiednie środki ochrony w zależności od ich krytyczności.
 • 13.30 – 14.00
  Technologia SIEM – fundament budowy centrum zarządzania bezpieczeństwem
  Jak znaleźć igłę w stogu siana? Jak odszukać coś gdy nie wiemy czego szukamy? – to wyzwania stające przed oficerami bezpieczeństwa. Technologia SIEM – Security Information Event Monitoring odpowiada na te pytania.
Przerwa kawowa – lekki lunch
 • 14.00 – 14.40
  Przerwa kawowa – lekki lunch
Empower The Data Driven Organization - Sala Barcelona
 • 14.40 – 15.10
  Idea Economy - praktyczny wymiar zmiany
  Przepis na sukces w życiu i w biznesie jest bardzo prosty i nie zmienia się od zarania ludzkości: podejmować właściwe decyzje wcześniej niż robią to inni. Proste przepisy najczęściej są najtrudniejsze w realizacji. Szczególnie w pierwszych dwóch dekadach XXI w. Postęp technologiczny, coraz ściślejsze powiązanie realnego świata i tego generowanego wirtualnie, rzesze pracowników i konsumentów pokolenia Y i Z oraz ogólne przyspieszenie wszystkich procesów w otoczeniu biznesiowym powodują, że stare sprawdzone modele biznesowe przestają gwarantować sukces. Rzeczywistość Idea Economy i związane z nim przyspieszenie stawiają zupełnie nowe wymagania przed biznesem i wspierającym go IT. Szefowie IT są odpowiedzialni za skuteczne i efektywne funkcjonowanie „cyfrowego zmysłu” firm, który na podstawie coraz więszej ilości danych z wewnątrz i zewnątrz pomaga w praktyce dostarczać we właściwym momencie właściwe INFORMACJE niezbędne do podejmowania właściwych decyzji. Ścieżka „Empower Data Driven Organization” jest ukierunkowana na poszukiwaniu odpowiedzi na pytania w jaki sposób, za pomocą jakiego podejścia i jakich narzędzi przekształcać firmy i instytucje w organizacje doskonale wykorzystujące cały potencjał drzemiący w danych. Podjęta zostanie również próba znalezienia głównych ograniczeń w tym procesie.”
 • 15.10 – 15.40
  Każdą sytuację można traktować jako zagrożenie albo szansę. Coraz więcej obszarów ludzkiej aktywności ulega ucyfrowieniu. Ogrom danych z jednej strony może przytłaczać, z drugiej strony stanowi obietnicę ogromnych możliwości i zysków. Ciekawość i potencjalne zyski – te dwa potężne motory rozwoju ludzkiej cywilizacji zyskują obecnie nowe możliwości ekspansji. Prezentacja będzie dotykała najwrażliwszych obszarów związanych z percepcją i psychologią zmiany reguł gry w dobie Big Data. Kto i dlaczego zostanie zwycięzcą?
 • 15.40 – 16.10
  Przedstawimy przykłady transformacji i wdrożeń przeprowadzonych przez HPE w firmach, które uczyniły analitykę dużej ilości danych elementem swojej przewagi nad konkurentami.
 • 16.10 – 16.40
  W kierunku organizacji Data-Driven
  Przekształcanie klasycznego biznesu w organizacje „napędzane danymi” na miarę Idea Economy nie jest procesem niemożliwym do przeprowadzenia. Jednak musimy nauczyć się dostrzegania wartościowych informacji wśród oceanu dostępnych danych. W trakcie prezentacji chcemy podzielić się z Państwem najlepszymi praktykami w tym zakresie. Mamy nadzieję, że przedstawione punkty odniesienia i pomysły przysłużą się transformacji własnych organizacji w kierunku Data-Driven.
Enable Workplace Productivity - Sala Paryż
 • 14.40 – 15.10
  Jak nasza technologia pomaga ludziom wydajniej pracować?
  „Ostatnia mila” czyli warstwa dostępowa sieci to niezwykle ważny element całej infrastruktury IT. W czasach, gdy dostęp bezprzewodowy staje się coraz bardziej istotny musimy mieć pewność, że sieć działa optymalnie i wydajnie w każdej chwili. Ponadto musimy posiadać narzędzia do powiadamiania i diagnozy problemów w wymagającym środowisku radiowym. Powiemy jak zaplanować niezawodną komunikację bezprzewodową, która odmieni sposób pracy w firmie. Tak, aby już nigdy w desperacji nie szukał kabli sieciowych "bo WLAN nie działa".
 • 15.10 – 15.40
  Nowoczesne biuro Philips – studium przypadku
  Pokażemy jak firma Philips dzięki technologii HPE Aruba zmieniła swoje biuro w bardziej przyjazne pracownikom. Przedstawimy argumenty za tym dlaczego warto inwestować w podniesienie standardu miejsca pracy i w jaki sposób to przeprowadzić.
 • 15.40 – 16.10
  Jak wdrożyć zasadę ograniczonego zaufania w świecie mobilnym?
  Obawy związane z bezpieczeństwem to częste przeszkody stojące na drodze do wdrożenia sieci bezprzewodowej. Dzięki wdrożeniu modelu Adaptive Trust – zasady „ograniczonego zaufania” – możemy w doskonały sposób dostosować wdrożoną politykę bezpieczeństwa do dynamicznie rozwijającej się sytuacji w środowisku mobilnym oraz jego otoczeniu. W trakcie prezentacji przeprowadzimy także pokaz na żywo elementów systemu bezpieczeństwa.
 • 16.10 – 16.40
  Inspirujące projekty, ciekawe wdrożenia, ogromne korzyści – case studies HPE Aruba
  Prezentacja dotyczyć będzie najciekawszych i najbardziej innowacyjnych wdrożeń naszej technologii, które miały miejsce w Polsce i na świecie. Wiążą się z niekonwencjonalnym podejściem do infrastruktury sieciowej. Pokażemy działanie w praktyce technologii omówionych w trakcie poprzednich sesji oraz korzyści płynących z tych wdrożeń.
Podsumowanie i after party
 • 16.40
  Podsumowanie i after party
Registration
 • 08.45 – 09.45
  Registration
Plenary session - Warszawa Room
 • 09.45 – 10.55
  Accelerating next. Winning strategies for digital transformation
  Welcome by Sabine Sauter, Managing Director Hewlett Packard Enterprise Polska
 • 09.45 – 10.55
  Intel and Hewlett Packard Enterprise - Inspiring the next generation of innovation
  Simon Holland, HPE EMEA Account Manager, Intel
 • 10.00 – 10.55
  Today's businesses and governments face unprecedented pressure from both external and internal forces. Whether you are a digital disruptor or an established enterprise, we explore the potential of a digitalised world and how to create value - fast.
 • 10.00 – 10.55
  Composable Infrastructure – the way to go faster
  David Chalmers, Enterprise Group Chief Technologist Hewlett Packard, EMEA
  What does the future hold in a hybrid world? How can we as businesses and technology innovators prepare for an increasingly volatile and changeable world? We will provide insights into the technology innovations of the future, and invite you to envision how your own industry might evolve over the coming years.
 • 10.55 – 11.30
  L3D is the coordination between the rapid evolution of digital use in society and the ability of businesses to adopt Digital Transformation to their own systems that complement and enhances customers and market experiences. The framework for L3D has three phases: Innovation Leadership, Integration Leadership and Incorporation Leadership.
Coffee break
 • 11.30 – 12.00
  Coffee break
Transform to a Hybrid Infrastructure - Barcelona Room
Coffee break – light lunch
 • 14.00 – 14.40
  Coffee break – light lunch
Protect Your Digital Enterprise - Paryż Room
 • 12.00 – 12.30
  Safety – a choice or a necessity. How to define the boundaries?
  Safety is understood intuitively by human beings as a lack of visible threats. Many threats are a result of lack of awareness in assessment of company security. Are we aware of the threats, to which our company is exposed? Are we able to simulate a perfect model? Are all aspects of security equally important?
 • 12.30 – 13.00
  Is it possible to get full protection against cyber attacks?
  Who threatens our key data in the digital world and how? How can we protect ourselves in the world of everyday hacker attacks and what are the key threats? What should we expect today, tomorrow or a year from now in the context of security? Is our organization threatened by a cyber attack? During the session, we will answer these and many other questions, which are of concern for IT decision-makers.
 • 13.00 – 13.30
  Do you know what your data is doing right now? Supervision using DLP systems
  Information is the most valuable corporate resource. There are many ways to protect data, but only one of these warrants security and supervision throughout the entire information life cycle – from the moment it is created, through processing and archiving up to safe deletion. Data Loss Prevention is a technology, which allows for easy classification of data processed by your company and application of the appropriate means of security depending on data criticality.
 • 13.30 – 14.00
  SIEM technology – the foundation for a security management center
  How to find a needle in a haystack? How to find something, if we do not know what we are looking for? These are the challenges faced by security officers. Answers to these questions are provided by SIEM – the Security Information Event Monitoring technology.
Coffee break – light lunch
 • 14.00 – 14.40
  Coffee break – light lunch
Empower The Data Driven Organization - Barcelona Room
 • 14.40 – 15.10
  Idea Economy - a practical dimension of change
  Since time immemorial, there has been only one way to succeed in life and business: make the right decisions before others do. Usually, simple ideas are the most difficult to execute, especially in the 2000s and 2010s. Technological progress, increasingly closer links between the real and virtual world, huge numbers of Millennial and Post-Millennial employees and consumers, and the general acceleration of all processes in the business environment are the reasons why old, proven business models no longer guarantee success. The Idea Economy and the related acceleration make the business, and the supporting IT, face brand new requirements. CIOs are responsible for the effective and efficient functioning of their companies’ digital sense which, based on the ever growing volumes of external and internal data, helps them to deliver the right INFORMATION at the right time in order to make the right decisions. The “Empower Data Driven Organization” path is oriented at presenting the ways, approaches and tools necessary to transform companies and institutions into organizations which use the full potential of their data. An attempt will also be made to find the key constraints of that process.
 • 15.10 – 15.40
  Every situation can be perceived either as a threat or as an opportunity. More and more fields of human activity are undergoing digitalization. On the one hand, the huge amount of data is overwhelming; on the other hand, it holds a promise of endless opportunities and profits. Curiosity and potential profits – the two mighty driving forces that contribute to development of our civilization – are now gaining new opportunities for expansion. During the presentation, we will discuss the most sensitive issues of perception and psychology in the context of the changed rules of the game in the Big Data era. Who will be the winner and why?
 • 15.40 – 16.10
  We will present some examples of transformation and implementation projects conducted by HPE for companies, which have turned Big Data analytics into a component of their advantage over the competition.
 • 16.10 – 16.40
  Towards the Data Driven organization
  Transformation of a classical business into a "data-driven" organization in accordance with the standards of Idea Economy is not impossible. However, we have to learn to search for valuable information in the ocean of available data. During the presentation, we would like to share with you our best practices in this regard. We hope that the points of reference and concepts presented will contribute to transformation of your organization, bringing it closer to the Data-Driven model.
Enable Workplace Productivity - Paryż Room
 • 14.40 – 15.10
  How does our technology help people work more effectively?
  "The last mile" or the network access layer is a very significant component of the entire IT infrastructure. As wireless access is becoming increasingly important, we have to be sure that the network is operating in the optimum and most effective manner at any time. Moreover, we need problem notification and diagnosing tools in the demanding radio communication environment. We will tell you how to design a plan of reliable wireless communication, which will transform the mode of operation of your company. There will be no more desperate searching for network cables "because WLAN isn't working".
 • 15.10 – 15.40
  We will show you how Philips, thanks to the HPE Aruba technology, has transformed its office to become more employee-friendly. We will present the pros of investing in raising of the workplace standard and show you how it can be done.
 • 15.40 – 16.10
  How to implement the principle of limited trust in the mobile world?
  Security concerns often prevent the implementation of a wireless network system. Thanks to the Adaptive Trust model, based on "limited trust" principles, we can adapt our security policy to the dynamically developing conditions of the mobile environment and its surroundings. During the presentation, we will also show you the individual components of the security system and their live operation.
 • 16.10 – 16.40
  Inspiring projects, interesting implementations, enormous advantages – the case studies of HPE Aruba
  The presentation will be focused on the most interesting and innovative projects based on implementation of our technology in Poland and abroad. These are associated with unconventional approach to the network infrastructure. We will show you the practical application of technologies discussed in the previous sessions and the advantages associated with the projects implemented.
Summary and after party
 • 16.40
  Summary and after party
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję